Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Deklaracja Dostępności

Wstęp

Zespół
Szkolno-Przedszkolny nr 9
w Bełchatowie
zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej:

Daty publikacji i aktualizacji

  • Data publikacji strony internetowej: 2021-04-12.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-04-21.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

  • Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-31.
  • Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu: 2023-03-22.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

  • osoba kontaktowa - Mariola Stelmaszczyk,
  • adres e-mail - sp9@belchatow.pl,
  • numer telefon - 44 633 46 80,
  • adres do korespondencji - .

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury wnioskowo-skargowej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

W skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 9 w Bełchatowie wchodzą Szkoła Podstawowa nr 9 im. Aliny i Czesława Centkiewiczów w Bełchatowie oraz Przedszkole Samorządowe nr 9 w Bełchatowie.

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 w Bełchatowie mieści się w dwóch lokalizacjach tj: przy os. Dolnośląskim 204a i przy ul. Edwardów 5.

Budynek przy os. Dolnośląskim 204a

Wejście do budynku jest ogólnodostępne w czasie funkcjonowania placówki. Dzwonek znajduje się po prawej stronie.

Dwukondygnacyjny budynek posiada korytarze i schody częściowo dostosowane dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma windy.

Podjazdy są dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Budynek posiada niewielki parking na którym nie ma wyznaczonych miejsc dla niepełnosprawnych.
Przed budynkiem znajduje się parking osiedlowy z jednym miejscem parkingowym dla osób niepełnosprawnych.

Zespół wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym (przez osoby, które wymagają takiej potrzeby tylko w szczególnych przypadkach).

Placówka nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Budynek przy ul. Edwardów 5

Wejście do budynku jest ogólnodostępne w czasie funkcjonowania placówki. Dzwonek znajduje się po lewej stronie.

Trzykondygnacyjny budynek posiada korytarze i schody .W budynku nie ma windy.

Przy wejściu do szkoły od strony południowej jest podjazd dostosowany dla osób niepełnosprawnych.

Budynek posiada niewielki parking na którym nie ma wyznaczonych miejsc dla niepełnosprawnych.
Zespół wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym (przez osoby, które wymagają takiej potrzeby tylko w szczególnych przypadkach).

Placówka nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Aplikacje mobilne

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych.